УНСС обявява допълнителен прием за магистри за летен семестър 2022/2023

УНСС обявява допълнителен прием за магистри за летен семестър 2022/2023

Обявен е допълнителен прием за магистри за летен семестър 2022/2023.

Университетът предлага 25 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково.

Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) – USA.

 

Важна част от приема за магистри са и съвместните програми с други университети като Стопанската академия „Димитър Ценов” - Свищов, Националната спортна академия „Васил Левски”. Някой от съвместните програми са: „Бизнес иновации и мениджмънт”, „Екологично предприемачество”, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, „Стратегически маркетинг” и „Управление на продажбите в търговията” и „Спортен бизнес”.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства срещу заплащане.

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалноститекакто и по всички интересуващи ги въпроси.