Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион

Регионалният съвет за развитие на Североизточния регион за планиране одобри единодушно интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за периода 2021-2027 г. по време на свое онлайн заседание, председателствано от председателя на Общинския съвет на община Варна Тодор Балабанов.

Стратегията е изготвена с широко участие на заинтересованите страни от региона. С одобрението ѝ приключва процесът на подготовка за интегрирано териториално развитие на региона за периода 2021-2027 г.

„Вярваме, че заедно постигнахме балансиран документ с фокус върху основните приоритети, по които ще се работи в програмния период 2021-2027 г.“, подчерта при участието си в заседанието заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Десислава Георгиева. Стратегията създава условия за генериране на всички важни за региона идеи и проектни предложения и за комбинирано финансиране от европейски програми, публичен и частен капитал, допълни тя.

„Повишаване на динамичността на региона в глобален мащаб“, „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване“ и „Териториално развитие и сближаване и осигуряване на устойчива околна среда“ са трите стратегически приоритета за развитие на региона, дефинирани в документа. Заложените като инструмент за тяхното изпълнение дейности и мерки ще спомогнат за фокусиране на усилията за социално-икономическо и екологично развитие на Североизточен регион като интегрирана териториална общност.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.